infoboekje

Infoboekje

Lidmaatschap

Aanvraag lidmaatschap

Verplicht *

 Man   Vrouw  Ja   Nee 
Algemene Voorwaarden

Door invulling en verzending van dit formulier meldt u zich aan als lid van IJsclub Zoeterwoude. Tevens geeft u de ijsclub de machtiging om jaarlijks door middel van een automatische incasso de verschuldigde contributie van de hierboven genoemde rekening af te schrijven. De kosten voor het deelnemen aan trainingen en activiteiten zijn, tenzij anders vermeld, niet inbegrepen.

Jaarlijks stelt de Algemene Ledenvergadering de hoogte van de contributie vast. Voor een seizoen is de hoogte van de contributie vastgesteld op:

€ 5,00 voor kinderen van 5 t/m 12 jaar
€ 10,00 voor kinderen vanaf 13 jaar en volwassenen

Als lid van IJsclub Zoeterwoude kunt u, op vertoon van uw lidmaatschapspas welke jaarlijks wordt verstrekt, gratis gebruik maken van de landijsbaan als deze geopend is. Daarnaast kunt u op vertoon van uw pas gratis deelnemen aan de Groene Hardloop welke jaarlijks plaatsvindt op de laatste zondag in september. Tevens ontvangt u tweemaal per seizoen het clubblad "IJskout". Hierin wordt u geinformeerd over de activiteiten en de gang van zaken binnen de IJsclub. Tot slot heeft u, vanaf 18 jaar, stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering welke jaarlijks in februari plaatsvindt.

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail vóór 1 augustus te gebeuren bij de penningmeester van IJsclub Zoeterwoude. Indien wordt opgezegd na de genoemde datum is men voor het gehele volgende verenigingsjaar contributie verschuldigd. Teruggave van contributie is niet mogelijk.


 Ja   Nee